Tag Archive for 'แผงโซลาร์'

อุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ

สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้พลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆมากขึ้น อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในเรื่องพลังงานทดแทนที่ทั่วโลกยอมรับอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีความนิยมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นพลังงานที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การติดตั้งแผงโซลาร์ในปี 2007 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มเรื่อยๆ ทำให้อุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง การผลิตแผงโซลาร์มีข้อจำกัดในเรื่องของวัตถุดิบที่มีความขาดแคลน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้บริษัทต่างๆหันไปหาการผลิตโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง ที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดต้นทุนมากกว่า ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาจากนโยบายการสนับสนุนของทางภาครัฐ อีกทั้งตลาดในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ในประเทศที่จำกัด โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดอยู่ที่ประเทศเยอรมัน รองลงมาคือสเปน ในขณะทางฝั่งเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ในประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของทางภาครัฐทำให้ตลาดประเภทนี้มีการเติบโตที่สูง ถึงแม้พลังงานจะมีต้นทุนการติดตั้งที่สูงก็ตาม การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เป็นการผลิตที่มุ่งส่งออกเป็นสำคัญ เนื่องจากมีขนาดและการเติบโตที่จำกัด ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบในสภาพอากาศที่ได้ใช้ประโยชน์ด้านแสงอาทิตย์เต็มที่ แต่ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่น้อย ส่วนทางด้านการผลิตเองได้เกิดการขาดแคลนโพลิชิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ทำให้ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบมีจำกัดของธุรกิจปัจจุบัน โดยทางผู้ผลิตต้องมีเงินทุนในการชำระล่วงหน้าและมีการซื้อในระยะยาวจึงจะสามารถทำการค้าต่อไปได้ การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับนโยบายส่งเสริมของทางภาครัฐ เพราะตลาดในไทยมีจำกัด จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด หากรัฐบาลมีการสนับสนุนมากเพียงพอก็น่าจะทำให้การลงทุนสร้างแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพ่อขายไฟฟ้านำเข้าและการติดตั้งแผงพลังงานในครัวเรือนมีอัตราแพร่หลายมากขึ้น และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง