Tag Archive for 'ห้องเย็น'

ระบบห้องเย็นรักษาของซื้อของขาย

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room ) มีไว้เพราะด้วยลดอุณภูมิเพื่อรอวิธีการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในขั้นตอนผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อระบุของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่เรียกร้องส่วนมาก ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room) มีไว้สำหรับ ลดอุณหภูมิ และเก็บของซื้อของขาย ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวของซื้อของขายนั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บปกป้องที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องประสงค์จำนวนมาก ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า ระบบห้องเย็นรักษาของซื้อของขาย (Cold Storage Room […]