Tag Archive for 'พัดลมอุตสาหกรรม'

ประเภทของพัดลมอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งพัดลมออกเป็น 4 ประเภทตามทิศทางการไหลของอากาศ ดังนี้ -พัดลมอุตสาหกรรมแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบไหลตามแนวรัศมี (Centrifugal or Radial Flow Fans) เป็นพัดลมอุตสาหกรรมประเภทที่อากาศหรือแก๊สเข้าสู่ใบพัดในแนวแกนเพลาและปล่อยออกที่เส้นรอบวงในทิศตั้งฉากกับแนวแกนเพลา โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมประเภทนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของแรงหนีศูนย์ (centrifugal force) และการหักเหของอากาศโดยใบพัด ทำให้อากาศไหลออกในแนวรัศมี โดยทั่วไปแล้วใบพัดของพัดลมประเภทนี้จะติดตั้งในตัวเสื้อ (housing) ที่มีลักษณะเป็นรูปวงก้นหอย (scroll shape) กรณีอากาศไหลเข้าทางเดียว เรียกว่า single inlet (SI) fans หรือ single inlet, single width (SISW) fans สำหรับกรณีอากาศไหลเข้าสองทาง เรียกว่า double inlet (DI) fans หรือ double inlet, double width (DIDW) fans สามารถแบ่ง centrifugal fans ตามขนาดของมุมทางออก (outlet angle) ของใบได้ […]