Tag Archive for 'พลังงานแสงอาทิตย์'

อุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ

สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้พลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆมากขึ้น อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในเรื่องพลังงานทดแทนที่ทั่วโลกยอมรับอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีความนิยมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นพลังงานที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การติดตั้งแผงโซลาร์ในปี 2007 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มเรื่อยๆ ทำให้อุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง การผลิตแผงโซลาร์มีข้อจำกัดในเรื่องของวัตถุดิบที่มีความขาดแคลน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้บริษัทต่างๆหันไปหาการผลิตโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง ที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดต้นทุนมากกว่า ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาจากนโยบายการสนับสนุนของทางภาครัฐ อีกทั้งตลาดในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ในประเทศที่จำกัด โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดอยู่ที่ประเทศเยอรมัน รองลงมาคือสเปน ในขณะทางฝั่งเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ในประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของทางภาครัฐทำให้ตลาดประเภทนี้มีการเติบโตที่สูง ถึงแม้พลังงานจะมีต้นทุนการติดตั้งที่สูงก็ตาม การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เป็นการผลิตที่มุ่งส่งออกเป็นสำคัญ เนื่องจากมีขนาดและการเติบโตที่จำกัด ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบในสภาพอากาศที่ได้ใช้ประโยชน์ด้านแสงอาทิตย์เต็มที่ แต่ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่น้อย ส่วนทางด้านการผลิตเองได้เกิดการขาดแคลนโพลิชิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ทำให้ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบมีจำกัดของธุรกิจปัจจุบัน โดยทางผู้ผลิตต้องมีเงินทุนในการชำระล่วงหน้าและมีการซื้อในระยะยาวจึงจะสามารถทำการค้าต่อไปได้ การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับนโยบายส่งเสริมของทางภาครัฐ เพราะตลาดในไทยมีจำกัด จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด หากรัฐบาลมีการสนับสนุนมากเพียงพอก็น่าจะทำให้การลงทุนสร้างแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพ่อขายไฟฟ้านำเข้าและการติดตั้งแผงพลังงานในครัวเรือนมีอัตราแพร่หลายมากขึ้น และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมมากในหลายๆประเทศ ด้วยเหตุผลในการตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และในหลายๆประเทศต้องการลดภาระการนำเข้าพลังงาน จึงหันมาใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่มากขึ้น แต่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังถือว่ามีจำนวนน้อย และของไทยนั้นสามารถนำจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกไปได้แค่ 400 เมกะวัตต์เท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งบค่าใช้จ่ายที่สูง ขณะที่ค่าไฟฟ้าที่รับซื้อตกประมาณ 3 บาทต่อหน่วย ทำให้ไม่มีผู้มาลงทุน แต่ในระยะหลังเทคโนโลยีการพัฒนามากขึ้นทำให้ต้นทุนการก่อสร้างลดลงมาเหลืออยู่ที่ 10 บาทต่อหน่วย ประกอบกับภาครัฐเริ่มเข้ามาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ จึงทำให้เอกชนเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันมีผู้ขายจำนวนมากทำให้ภาครัฐต้องหยุดซื้อพลังงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา แม้ในตอนนี้กระทรวงพลังงานจะหยุดรับซื้อพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แล้ว เนื่องจากมีผู้เสนอขายไฟฟ้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่เกิดปัญหาว่าผู้ที่รับใบอนุญาตให้ขายไฟฟ้าได้ ไม่ได้ดำเนินการลงทุนจริงและละเลยกำหนดการส่งจ่ายไฟฟ้า กระทรวงพลังงานจึงจำเป็นต้องตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ทำตามสัญญาออกไป เพื่อจะได้ทราบว่าทั้งประเทศมีการจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่จำนวนเท่าใด ซึ่งในตอนนี้มีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเพียง 1,200 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออีก 800 เมกะวัตต์จะต้องรอดูความชัดเจนของกระทรวงพลังงานว่าจะสนับสนุนการรับซื้อในรูปแบบใด แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปอัตราค่าไฟฟ้าได้ว่าจะอยู่เท่าใด อย่างไรก็ตามในตอนนี้กระทรวงพลังงานเริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รอบใหม่ขึ้นมาอีก มีบริษัทหลายแห่งเริ่มสนใจที่จะลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะบริษัทเอกชนบางแห่งที่มีโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว ประกอบกับมีผู้ร่วมลงทุนอยู่แล้ว และรัฐสนับสนุนให้มีนโยบายใหม่ให้เป็นพื้นฐานแก่ผู้ลงทุนให้สามารถอยู่ได้ รวมทั้งบริษัทบางแห่งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งในด้านการก่อสร้าง การคัดสรรเทคโนโลยีที่ดี มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยมาใช้ และยังมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดำเนินการธุรกิจต่อไปได้