Tag Archive for 'พลังงานทดแทน'

การพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่เพื่อนำมาใช้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันแหล่งพลังงานต่างๆนั้นเริ่มจะเหลือน้อยลงทุกที หรือหากมีก็ได้มายากขึ้นด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน รวมทั้งเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเพราะการใช้พลังงานเหล่านั้นเป็นข้อจำกัดที่สำคัญมาก ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงพยายามมองหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลมีมากขึ้น อย่างประเทศไทยเองก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามมองหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆ มาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล โดยพลังงานใหม่ที่น่าสนใจและน่าจะพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างมีศักยภาพ หากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและได้รับความร่วมมือจากประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า คือ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง พลังงานจากคลื่นทะเล แก๊สจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สำหรับการที่จะพัฒนาพลังงานใหม่ให้กับประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วย  1. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ชานอ้อย ซังข้าวโพด ไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อน ขี้เลื่อย โดยการนำไปอัดแท่ง ข้อดีคือ สะดวกแก่การขนส่ง เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจึงทำให้เป็นที่สนใจอย่างมาก ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ในงานเป็นเชื้อเพลิงใน Boiler เพื่อผลิตไอน้ำหรือใช้ในเตาเผาได้ 2.พลังงานจากคลื่นทะเล โดยการนำกระแสคลื่นในทะเลมาผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งอาศัยอุปกรณ์ที่ดึงพลังงานจากคลื่นมาใช้โดยตรง ทั้งนี้จะทำการแปลงการเคลื่อนไหวในแนวตั้งของกระแสคลื่นและการพองตัวของฟองอากาศไปผลักให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าหมุน 3.แก๊สจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยการนำเอาขยะมาฝังกลบ เพื่อให้เกิดก๊าซมีเทนตามธรรมชาติจากขยะที่เน่าเสียแล้วนำก๊าซที่ได้มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 4.ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร สองทางเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการพฒันาพลังงานทดแทนใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้งานจะช่วยทำให้มีพลังงานใช้ได้อย่างยั่งยืนขึ้น ทั้งนี้ประชาชนทั่วโลกควรที่จะตระหนักถึงการใช้พลังงานนั้นให้มาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆควรที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆมาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มีพลังงานไว้ใช้ในอนาคตต่อไปได้อย่างนานขึ้น

แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในอนาคต

ปัจจุบันพลังงานทดแทนเป็นที่สนใจและได้รับความใส่ใจมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุก็อันเนื่องมาจากพลังงานที่ใช้อยู่กำลังจำหมดไปในอีกไม่ช้า และการนำมาใช้ต้องแลกกับต้นทุนที่สูงกว่าแต่ก่อน ตลอดจนถึงการพยายามประชาสัมพันธ์แนะนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่น่าสนใจและมีโอกาสทำกำไรได้สูง ที่น่าสนใจมีดังนี้ 1.พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจมากที่ผ่านมา เนื่องจากการกระตุ้นธุรกิจจากภาครัฐด้วยการอุดหนุนราคาส่วนต่างการรับซื้อไฟฟ้าโดยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงอันดับต้นๆของจำนวนพลังงานทดแทนหลายชนิดจากภาครัฐ 2.พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบในการผลิตได้ง่าย โดยเฉพาะชุมชนการเกษตรโดยใช้ชานอ้อย แกลบ สำหรับก๊าซชีวภาพเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบหาง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากขยะและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะอีกด้วย 3.พลังงานจากขยะ เพราะนอกจากเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพแล้ว ยังสามารถนำมาผลิตพลังงานได้โดยตรงอีกด้วย เช่น พลาสติก สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันได้ โดยการสกัดปิโตรเลียมที่อยู่ในพลาสติก และสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลในอุตสาหกรรมได้ 4.เอทานอลและไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันมีการผสมเชื้อเพลิงอื่นเข้าไปทั้งน้ำมันเบนซิน เช่น แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล หรือไบโอดีเซลเป็นการผสมเอทานอลลงไปในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเอทานอลได้จากผลผลิตทางธรรมชาติเช่นอ้อย มันสำปะหลัง จากที่กล่าวมานี้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลมีแนวโน้มความต้องการของตลาดมากที่สุดทั้งนี้ โอกาสของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังจำต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการให้เงินสนับสนุน เพื่อให้สามารถเติบโตผ่านช่องทางของตลาดทุน และร่วมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงาน โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากการร่วมมือขององค์กรภาคีต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการลงทุน และผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

พลังงานทดแทน กับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนาคต

ในปัจจุบันความมั่นคงทางพลังงานเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานหลักในปัจจุบันที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งก็หนีไม่พ้นพลังงานฟอสซิลโดยที่พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานที่นิยมและแพร่หลายมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวดเร็วในอนาคต ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานประเภทนี้ใช้เองได้ในอัตราส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการภายในประเทศ เป็นผลให้ต้องมีการนำเข้าเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลเป็นจำนวนมาก ประเทศต้องเสียงบประมาณในการจัดหาพลังงานฟอสซิล ปีละไม่น้อยเลยทีเดียว วิกฤตการณ์พลังงานน้ำมันครั้งล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ปั่นป่วนไปตามกัน ซึ่งก็มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็น การเก็งกำไรของผู้ค้าน้ำมัน การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน แต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคน้ำมันอย่างมาก ของประเทศที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรง เช่น จีน ทำให้ความต้องการพลังงานน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่อง อันทำให้เกิดภาวะราคาถีบตัวขึ้นอย่างในปัจจุบัน เหตุการณ์นี้หากมองในแง่ดี ก็น่าจะเป็นสัญญาณกระตุ้นเตือน ถึงความไม่แน่นอนในการพึ่งพิงพลังงานน้ำมันแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เริ่มมีแรงผลักดันให้พัฒนาพลังงานทางเลือกกันจริงจังมากขึ้น รวมถึงทำให้นักธุรกิจเริ่มเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่อีกประเภทหนึ่ง นั่นคือการลงทุนในการพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือกนี้ หมายถึงพลังงานที่สะอาด สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีวันหมด และยังเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่างๆ ต่อโลกด้วย พลังงานทดแทนที่สำคัญก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานจากลม ที่ธุรกิจต่างๆ เริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นเสียที และตอนนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากมีปัจจัยผลักดันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ ที่เป็นแหล่งพลังงานในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นมาก การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องของกฎระเบียบและภาษีต่างๆ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทำให้ต้นทุนในการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกลดลง อีกทั้งปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะเรือนกระจกทำให้โลกร้อน ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตระหนักถึงพลังงานที่สะอาดมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้โอกาสของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังจำต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการให้เงินสนับสนุน การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี […]

ธุรกิจในด้านพลังงานทดแทนมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น

นับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในปีนี้ เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานทั้งในแง่ของไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการคาดการณ์ก๊าซธรรมชาติที่ขุดขึ้นมาจากอ่าวไทยมีแนวโน้มที่จะหมดลงในอีก 10 ปีข้างหน้า กระทรวงพลังงาน จึงได้ให้การสนับสนุนการนำ พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือกเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงจำพวกฟอสซิลมาผลิตเป็นพลังงานมากเกินไป รวมถึงความต้องการใช้พลังงานทดแทนสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกได้ดีกว่า พลังงานทดแทน พลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่ง พลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อพลังงานจากน้ำมัน ถ่านหิน ฯ ร่อยหรอลง ความเป็นไปได้ในการนำแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าก็มีมากขึ้น 3 แหล่งพลังงานทดแทนที่น่าลงทุน เมื่อมองในแง่นี้ พลังงานทดแทนที่น่าลงทุน คือ พลังงานชีวภาพจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1. พลังงานชีวมวล 2. พลังงานก๊าซชีวภาพ […]