Tag Archive for 'พลังงาน'

พลังงานเป็นอีกปัจจัยหลักในองค์กรที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้เกินความจำเป็น

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้นและการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณสำรองพลังงานที่มีอยู่ลดลง ขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทุกขณะ หลายภาคส่วนได้ร่วมกันแสวงหามาตรการและวิธีดำเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างจริงจัง การใช้พลังงาน พลังงานเป็นอีกปัจจัยหลักในองค์กรที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้เกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำนักงานที่มีขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่มีโรงงานแล้วยิ่งมีโอกาสที่จะเสียค่าใช้จ่ายไปกับการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองมากเลยทีเดียว แต่ทว่าทางแก้สำหรับปัญหาในการลดการใช้พลังงานนั้นจริงๆ แล้วง่ายกว่าที่เราคิด เพียงแค่ค่อยๆ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ในบริษัทไปเรื่อยๆ รับรองได้เลยว่าการใช้พลังงานก็จะลดลงเอง โดยวิธีที่ว่าก็มีดังนี้ – ถ้าองค์กรเราเป็นลักษณะออฟฟิศแล้ว ก็ควรมีการปลูกฝังพนักงานในการลดใช้พลังงานด้วยเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น ปิดไฟ ปิดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้หรือก่อนกลับบ้าน เป็นต้น – ลองศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพิจารณาถึงการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าที่กินไฟมาเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่มีระบบ Ecosystem ที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแบบปกติให้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนท์ เพราะจะสามารถช่วยประหยัดไฟได้ถึง 75% แนวโน้มการดำเนินชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเวลานี้นั้นครอบคลุมในทุกส่วนของการใช้ชีวิต ทั้งด้านอาหาร ไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนของการเจริญเติบโตด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น การเริ่มต้นธุรกิจที่แปะป้าย “สีเขียว” หรือธุรกิจประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ในกระแสอย่างรวดเร็ว ทว่าเมื่อเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ทางเดินสายนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีการคาบเกี่ยวหรือทับซ้อนกับธุรกิจประเภทอื่นอยู่เสมอ และการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าสีเขียวอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนั้นก็ต้องทำอย่างเคร่งครัดกว่าปรกติเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าหากเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเฉพาะอีกด้วย หลากหลายประเภทธุรกิจเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงต้องวิ่งให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ล่วงหน้าไปก่อนเสมอ จึงดูเหมือนว่าการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ก็ไม่ได้ใจเย็นและเป็นกันเองกับผู้ผลิตเลยสักนิดเดียว

กระแสตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงานของโลกทำให้ธุรกิจพลังงานส่งผลต่อการลงทุน

ท่ามกลางกระแสตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงานของโลก รวมถึงภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นักลงทุนไทยต่างหันมาจับตาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกันมากขึ้น  ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือพีดีพี 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 9,415 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ถือเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่ภาครัฐพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นมา โดยกำหนดเป้าหมายอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี จะมีถึง 1,200 เมกะวัตต์ โดยได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าในรูป Adder อยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย ปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ด้วยข้อจำกัดของความเร็วลม และการหาสถานที่ติดตั้งกังหันลม เป้าหมายที่จะพัฒนาพลังงานลมในประเทศจำนวนมาก ที่ระยะแรกได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศให้ได้กว่า 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี (2555-2564) ของกระทรวงพลังงานที่กำหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากลมให้ได้ 1,200 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แล้ว 5 โครงการ คิดเป็นปริมาณการขายไฟฟ้า 450 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 3 กำลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 6,500ล้านบาท […]

ธุรกิจ SMEs กับการลดต้นทุนพลังงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการประกอบการทางธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นต้องมีการลงทุน และต้นทุนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือ “พลังงาน” โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่สูงเกินไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นเรื่อง ที่นักธุรกิจอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก” ต้นทุนถือเป็นส่วนประกอบหลักของผู้ประกอบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือใหญ่ หากมองในความเป็นจริงผู้ประกอบการขนาดใหญ่มักไม่ค่อยประสบปัญหาด้านต้นทุน มากนัก เพราะมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ประการขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น เรื่องของต้นทุนถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองขาด โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่าน มากระทรวงพลังงาน ได้มีมาตรการจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับ ดูแลด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการดำเนินกิจการ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบสนับสนุนงบให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ไปดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน และ โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดเล็ก สำหรับการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ด้วย โดยคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศลงได้ไม่น้อยกว่า […]