แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในอนาคต


ปัจจุบันพลังงานทดแทนเป็นที่สนใจและได้รับความใส่ใจมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุก็อันเนื่องมาจากพลังงานที่ใช้อยู่กำลังจำหมดไปในอีกไม่ช้า และการนำมาใช้ต้องแลกกับต้นทุนที่สูงกว่าแต่ก่อน ตลอดจนถึงการพยายามประชาสัมพันธ์แนะนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ซึ่งแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่น่าสนใจและมีโอกาสทำกำไรได้สูง ที่น่าสนใจมีดังนี้
1.พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจมากที่ผ่านมา เนื่องจากการกระตุ้นธุรกิจจากภาครัฐด้วยการอุดหนุนราคาส่วนต่างการรับซื้อไฟฟ้าโดยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงอันดับต้นๆของจำนวนพลังงานทดแทนหลายชนิดจากภาครัฐ
2.พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบในการผลิตได้ง่าย โดยเฉพาะชุมชนการเกษตรโดยใช้ชานอ้อย แกลบ สำหรับก๊าซชีวภาพเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบหาง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากขยะและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะอีกด้วย
3.พลังงานจากขยะ เพราะนอกจากเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพแล้ว ยังสามารถนำมาผลิตพลังงานได้โดยตรงอีกด้วย เช่น พลาสติก สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันได้ โดยการสกัดปิโตรเลียมที่อยู่ในพลาสติก และสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลในอุตสาหกรรมได้
4.เอทานอลและไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันมีการผสมเชื้อเพลิงอื่นเข้าไปทั้งน้ำมันเบนซิน เช่น แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล หรือไบโอดีเซลเป็นการผสมเอทานอลลงไปในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเอทานอลได้จากผลผลิตทางธรรมชาติเช่นอ้อย มันสำปะหลัง
จากที่กล่าวมานี้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลมีแนวโน้มความต้องการของตลาดมากที่สุดทั้งนี้ โอกาสของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังจำต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการให้เงินสนับสนุน เพื่อให้สามารถเติบโตผ่านช่องทางของตลาดทุน และร่วมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงาน โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากการร่วมมือขององค์กรภาคีต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการลงทุน และผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

Comments are currently closed.