กระแสตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงานของโลกทำให้ธุรกิจพลังงานส่งผลต่อการลงทุน

13

ท่ามกลางกระแสตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงานของโลก รวมถึงภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นักลงทุนไทยต่างหันมาจับตาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกันมากขึ้น  ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือพีดีพี 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 9,415 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ถือเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่ภาครัฐพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นมา โดยกำหนดเป้าหมายอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี จะมีถึง 1,200 เมกะวัตต์ โดยได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าในรูป Adder อยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย ปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ด้วยข้อจำกัดของความเร็วลม และการหาสถานที่ติดตั้งกังหันลม

เป้าหมายที่จะพัฒนาพลังงานลมในประเทศจำนวนมาก ที่ระยะแรกได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศให้ได้กว่า 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี (2555-2564) ของกระทรวงพลังงานที่กำหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากลมให้ได้ 1,200 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แล้ว 5 โครงการ คิดเป็นปริมาณการขายไฟฟ้า 450 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 3 กำลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 6,500ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 2 ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกัน ขนาดกำลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 6,500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้อีก 3 โครงการบริษัทวางแผนลงทุนในช่วง 3 ปี( 2555-2557) ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รวมปริมาณการขายไฟฟ้า 270 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/1 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/2 และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/3อย่างไรก็ตามยังมีโครงการที่เตรียมยื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานลมอีก 1 โครงการ ภายใต้ชื่อบริษัท กฤษณา วินด์ จำกัด ปริมาณเสนอขาย 40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว จัหวัดนครราชสีมา ใช้เงินลงทุน 2,600 ล้านบาท และโครงการวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณเสนอขาย 60 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้หากรวมทั้ง 7 โครงการดังกล่าวจะมีปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบ 550 เมกะวัตต์ รวมเม็ดเงินลงทุนกว่า 40,100 ล้านบาท และมีแผนจะพัฒนาอีก 500 เมกะวัตต์ในช่วงปี 2559-2563

Comments are currently closed.