ประเภทของพัดลมอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งพัดลมออกเป็น 4 ประเภทตามทิศทางการไหลของอากาศ ดังนี้

-พัดลมอุตสาหกรรมแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบไหลตามแนวรัศมี (Centrifugal or Radial Flow Fans)

เป็นพัดลมอุตสาหกรรมประเภทที่อากาศหรือแก๊สเข้าสู่ใบพัดในแนวแกนเพลาและปล่อยออกที่เส้นรอบวงในทิศตั้งฉากกับแนวแกนเพลา โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมประเภทนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของแรงหนีศูนย์ (centrifugal force) และการหักเหของอากาศโดยใบพัด ทำให้อากาศไหลออกในแนวรัศมี โดยทั่วไปแล้วใบพัดของพัดลมประเภทนี้จะติดตั้งในตัวเสื้อ (housing) ที่มีลักษณะเป็นรูปวงก้นหอย (scroll shape) กรณีอากาศไหลเข้าทางเดียว เรียกว่า single inlet (SI) fans หรือ single inlet, single width (SISW) fans สำหรับกรณีอากาศไหลเข้าสองทาง เรียกว่า double inlet (DI) fans หรือ double inlet, double width (DIDW) fans สามารถแบ่ง centrifugal fans ตามขนาดของมุมทางออก (outlet angle) ของใบได้

-พัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans)

ใบพัดของพัดลมประเภทนี้จะขับอากาศในแนวแกนเพลาจากทางเข้า (inlet) ถึงทางออก (outlet) โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมประเภทนี้เกิดจากการหักเหของอากาศโดยใบพัดในแนวแกนเป็นรูปเกลียว (helical pattern) ทำให้อัตราการไหล (flow rate) มากที่ความดันต่ำ โดยใบพัดอาจเป็นแบบมุมใบคงที่ (fixed pitch) และแบบปรับมุมใบได้ขณะใบพัดหยุดหมุน (adjustable pitch) และแบบปรับมุมใบได้ขณะใบพัดกำลังทำงานหรือ เคลื่อนที่ (controllable pitch)

-พัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลตามแนวผสม

โดยอากาศไหลเข้าในแนวแกนแต่ปล่อยออก (discharge) เป็นมุม 30° ถึง 80° จึงเป็นลูกผสมระหว่าง axial flow และ radial flow ใบพัดที่ใช้เป็นแบบ backward blades เนื่องจากพัดลมประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในท่อจึงติดตั้งกับระบบท่อได้ง่ายกว่า centrifugal fans และให้ความดันสูงกว่า vane axial fans ที่ขนาดใบพัดและความเร็วรอบเท่ากัน แต่ให้ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า vane axial fans และ centrifugal fans

-พัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลข้ามแนวแกนเพลา (Cross or Tangential Flow Fans)

เป็นลักษณะเฉพาะของ centrifugal fans ที่ใช้ใบ forward curved blades และทำให้ลมไหลผ่าน ใบสองครั้ง ครั้งแรกไหลเข้าและครั้งที่สองไหลออก โดยอากาศจะไหลเข้าในทิศทางตั้งฉากกับเพลาและไหล ข้ามเพลาออกมาอีกด้านหนึ่ง ข้อดีของพัดลมประเภทนี้คือ ให้ปริมาณลมมากเนื่องจากสามารถทำหน้า กว้างได้มากตามที่ต้องการ ใช้เป็นม่านอากาศ หรือใช้กับขดลวดร้อนหรือเย็น พัดลมประเภทนี้มี ประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากลมต้องผ่านใบสองครั้ง และแต่ละครั้งก็มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหันทำให้ เกิดความปั่นป่วน โดยรวมประสิทธิภาพราว 35-45%

Comments are currently closed.