ธุรกิจ SMEs กับการลดต้นทุนพลังงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการประกอบการทางธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นต้องมีการลงทุน และต้นทุนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือ “พลังงาน” โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่สูงเกินไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นเรื่อง ที่นักธุรกิจอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก”

ต้นทุนถือเป็นส่วนประกอบหลักของผู้ประกอบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือใหญ่ หากมองในความเป็นจริงผู้ประกอบการขนาดใหญ่มักไม่ค่อยประสบปัญหาด้านต้นทุน มากนัก เพราะมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ประการขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น เรื่องของต้นทุนถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองขาด โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น

ที่ผ่าน มากระทรวงพลังงาน ได้มีมาตรการจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับ ดูแลด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการดำเนินกิจการ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบสนับสนุนงบให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ไปดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน และ โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดเล็ก

สำหรับการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ด้วย โดยคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศลงได้ไม่น้อยกว่า 17 ktoe/ปี หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ 700 ล้านบาท

Comments are currently closed.